Voorwaarden

Haard & Huis dak -en haardtechniek KvK 59003960
Algemene voorwaarden dienstverlening

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door Haard & Huis dak- en haardtechniek, postbus, 5201AB, ’s-Hertogenbosch hierna vernoemde gebruiker.
De hieronder vernoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes, overeenkomsten en werkzaamheden uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op al gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
Indien en voorzover de algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.
Door het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker erkent de wederpartij bekend te zijn met deze voorwaarden, en ermee in te stemmen.

Artikel 2: Offertes
Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op een vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene om het doen van de offerte heeft verzocht. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte modellen, ontwerpen, berekeningen, en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden.
De gebruiker behoudt zich van alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze of ten dele worden verveelvoudigt, geopenbaard of ter beschikking worden gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, prospect! en dergelijke, worden door de gebruiker gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeven van de wederpartij bewaard.
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle afspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrecht voortvloeiende uit de door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen, etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

Artikel 3: Prijs en Prijsaanpassing
Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarvoor verschuldigde omzetbelasting.
Alle prijzen vermeld op de reclamefolder van gebruiker zijn inclusief 21% omzetbelasting.
De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hier bovenbedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De gebruiker ontbindt als dan, indien de prijswijziging leid tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan 15% (zegge vijftien procent) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro"s.
Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele vervoer- en emballagekosten.
Het honorarium van de gebruiker wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruikergehanteerde tarieven. Deze tarieven worden wederpartij op diens verzoek ter hand gesteld.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren. Normale werkuren zij de eerste acht gewerkte uren in de periode tussen 07.00 en 18.00 uur.

Artikel 4: De uitvoering van de overeenkomst
De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomen uitgevoerd wordt.
De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht, worden desgevraagd schriftelijk door de gebruiker bevestigd.
Een met gebruiker gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden door de wederpartij worden afgezegd. Bij niet tijdige afzegging worden door gebruiker 35,00 euro in rekening gebracht, welke binnen tien dagen na de afzegging aan de gebruiker dienen te worden voldaan.
De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan.
De gebruiker heeft recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij, door derden te laten uitvoeren.
De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoeringen worden gegeven wordt door gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomstop te schorten.
0verschrijding van de bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering dient te worden gegeven, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tarieven prestatie.
Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijk medewerking niet verleent, of doordat een ander beletsel, van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hen gelede schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op tenminste 15% (zegge vijftien procent) van de overeengekomen prijs.
De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hem uit hoofde van de overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de gebruiker in de ruimste zins des woord.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoerig van de overeenkomst.
De wederpartij vrijwaard gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter bewaring of bewerking onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of enig persoon namens hem ter bewaring of bewerking onder zich heeft, indien de wederpartij verzuimt het goed binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen indien of indien met betrekking tot het goed het recht van retentie wordt uigeoefend.
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor roetschade ontstaan tijdens het vegen van een schoorsteenkanaal en deze schade ten gevolge van achterstallig onderhoud is veroorzaakt, alsmede voor schade ontstaan ten gevolge van bestaande verkeerde aansluitingen van kachel- en/of schoorsteenpijpen.
De wederpartij dient het schoorsteenkanaal veeg geschikt aan te leveren aan de gebruiker d.w.z. dat zo nodig het aanwezige verbrandingstoestel door de wederpartij dient te worden verplaatst en of verwijderd t.o.v. het schoorsteenkanaal om gebruiker zo makkelijk toegang te verlenen en om de te leveren dienst hiermee uit te voeren.
De wederpartij dient eveneens indien nodig het verbrandingstoestel zelf te ontmantelen om zo de te leveren dienst, namelijk het vegen van het schoorsteenkanaal , mogelijk te maken en het verbrandingsresidu welke loskomt na het vegen op te vangen.
De gebruiker kan de laatste twee hierboven genoemde voorwaarden op verzoek van en met toestemming gegeven door de wederpartij als service uitvoeren, echter is nimmer verantwoordelijk voor enigerlei schade ten gevolge van uitvoer van deze service.
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden veroorzaakt door schoorsteenkappen ten gevolge van storm en harde wind.
Schade veroorzaakt ten gevolge van het plaatsen van schoorsteenkappen is altijd risico voor de wederpartij.
De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen, tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de gebruiker.

Artikel 6: Overmacht
Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd betreffende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
Onder een oorzaak welk de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: een te verhelpen probleem bij een cliënt welke direct verholpen dient te worden, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlogen en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp en brandstoffen of het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt.
Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Artikel 7: Betaling
Alle betalingen dienen, tenzij anders overeenkomen, na het verrichten van de dienst contant plaats te vinden aan medewerkers van gebruiker zonder enig recht op korting op schuldvergelijkingen, ook in faillissementen.
Indien gebruiker een betalingstermijn overeenkomt, dan is de wederpartij gehouden deze termijn strikt na te komen, met dien verstande dat betaling altijd dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de vacature datum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking , ook in faillissementen ten kantoren van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
Indien de wederpartij niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere combinatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van 1 % (zegge een procent) per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulke tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van den enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van combinatie, opzegging, incasso en deurwaarden, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en producer, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker gesteld op minimaal 15% (zegge: vijftien procent) van de verdere hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet behoorlijke nakoming.
Indien en voorzover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al het geen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen of begrote prijs te verlangen. De wederpartij is gehouden op de eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anders zins aan de gebruiker schuldig mocht zijn. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vordering van de wederpartij op de gebruiker te compenseren met alle geld.
Waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruiker of van een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen ten opzichte van de gebruiker of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren , dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch in Nederland

’s-Hertogenbosch september 2014